REGULAMIN- covid 19 r. szk. 2020/21

REGULAMIN w okresie pandemii COVID-19

 OBOWIĄZUJĄCY OD 5 PAŹDZIERNIKA 2020 w Edukomie

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OPRARCIU O WYTYCZNE MEN GIS i MZ

Zasady ogólne

W związku z panującą pandemią koronawirusa Covid-19 obowiązują następujące zasady związane z prowadzeniem zajęć grupowych i indywidualnych.

CEL: Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania kursantów i pracowników w Edukomie

 1. Na zajęcia przychodzą osoby zdrowe. Nie mogą przychodzić kursanci, jeśli w domu jest osoba chora (lub przebywająca na kwarantannie).
 2. Kursanci nie zostaną przyjęci do placówki, jeśli mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,00°C) lub katar czy kaszel. W razie podejrzenia choroby dyrektor lub nauczyciel ma prawo pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. Dzieci przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe. Osoby te wchodzą do Edukomu do sali obsługi klienta wyłącznie w maseczce zachowując dystans min. 1,5m. Nie wchodzą do sal, w których uczą się dzieci.
 3. Dziecko po wejściu do Edukomu może, ale nie musi używać maseczki. Młodzież (od 12 roku życia) i osoby dorosłe zdejmują maseczkę w chwili rozpoczęcia zajęć.
 4. Po wejściu do Edukomu każdy kursant myje ręce mydłem lub środkami dezynfekującymi zgodnie z zasadami higieny. Można używać własnych środków.
 5. Sale, w których odbywają się zajęcia są wietrzone. Dla zachowania większego bezpieczeństwa w miarę możliwości stosowana będzie zmiana sal przez wchodzące grupy, a opuszczanie Edukomu będzie odbywało się wejściem przednim i tylnym.
 6. Stoły po zajęciach są dezynfekowane, a na zajęciach maluchów położone na dywanie dodatkowo karimaty nadające się do dezynfekcji.
 7. Po każdym dniu zajęć podłoga, stoły, krzesła, karimaty i in. przedmioty używane w czasie zajęć są myte lub dezynfekowane.
 8. Dzieci nie przynoszą z sobą żadnych zbędnych przedmiotów, maskotek itp. Przynoszą tylko niezbędne do zajęć podręczniki i przybory, którymi nie mogą się wymieniać.
 9. W przypadku podejrzenia zakażenia lub złego samopoczucia natychmiast powiadamiani są rodzice, którzy zobowiązani są odebrać dziecko. W czasie trwania zajęć rodzic zobowiązany jest do odbierania telefonów i gotowości odebrania w każdej chwili dziecka. Oprócz tego zawsze wolne jest pomieszczenie, w którym dziecko będzie odizolowane czekając na rodzica.
 10.  Osoba prowadząca zajęcia oraz inne pracujące w Eukomie zobowiązane są do podpisania oświadczenia i przestrzegania wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa, a także dopilnować stosowania wszystkich w/w punktów przez kursantów.
 11.  Nauczyciel wyjaśni uczniom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Eukomie i dlaczego zostały wprowadzone, sam stosuje zasady bezpieczeństwa i czystości, podpisuje oświadczenie o stosowaniu wszystkich wyznaczonych procedur.
 12.  Nauczyciel prowadzący zajęcia językowe w czasie zajęć może używać przyłbicy, pozostałe zajęcia- przyłbicy lub maski.
 13.  Zapisanie na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

WYBÓR FORMY KSZTAŁCENIA

W zależności od tego, w jakiej strefie znajdzie się Bytom dyrektor podejmie decyzję o formie uczenia się.

 • Zielona – nauczanie stacjonarne (wyj. grupa z nauczycielem decydują się wcześniej na nauczanie online przy użyciu oprogramowania ZOOM)
 • Żółta – kursanci od kl. 4 przechodzą na nauczanie zdalne lub prowadzone jest nauczanie hybrydowe. Wszystkie dzieci od 4-tego roku życia wchodzą do sali w maseczkach. Nauczyciel decyduje o ich zdjęciu.
 • Czerwona – wszyscy przechodzą na nauczanie zdalne.
 • W przypadku objęcia nauczyciela prowadzącego kwarantanną zajęcia będą prowadzone przez niego zdalnie lub jeśli nie będzie to możliwe wyznaczone będzie zastępstwo.
 • Kursy gitarowy i artystyczny mogą odbywać się jeśli Bytom zostanie włączony do strefy żółtej lub czerwonej wyłącznie jeśli wszyscy kursanci i prowadzący będą mieli założone maseczki. Zajęcia będą odbywały się w dużej sali komputerowej.

Wszelkie informacje dotyczące przejścia na inne nauczanie niż stacjonarne będą wysyłane mailowo oraz podawane na stronie internetowej www.edukom.pl.

W związku z tym, iż w Edukomie mają styczność dzieci i nauczyciele z różnych szkół wszyscy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić dyrektor Edukomu o sytuacji wystąpienia koronawirusa w szkole lub w najbliższym otoczeniu kursanta. Zostaną wtedy podjęte odpowiednie kroki dla zachowania bezpieczeństwa.

W przypadku uczestnictwa w zajęciach dziecka chorego należy niezwłocznie powiadomić dyrektor Edukomu osobiście lub telefonicznie (691396488). Zostanie wtedy powiadomiony Sanepid, który podejmie właściwe kroki, a dane jakich będzie wymagał zostaną przez Edukom udostępnione.

 Osoby mające jakiekolwiek podejrzenie, że mogą zarazić innych prosimy, aby zostały w domu, a do zajęć będą mogły włączyć się online.

W wypadku przejścia na nauczanie zdalne zachowane w większości zajęć pozostają ustalone godziny zajęć stacjonarnych. W przypadku zajęć uczniów do kl. 3 zajęcia mogą ulec skróceniu, a odpracowanie nieodbytej części zajęć nastąpi w późniejszym terminie (kurs w roku szk. 2020/21 i 2021/22 wynosi 56 godz. 30-to lub 45-cio minutowych).

Wszelkie decyzje zostają podejmowane przez dyrektora Elżbietę Balcarczyk, zastępcę Witolda Balcarczyka, a wypadku wyższej konieczności sprawy dotyczące prowadzenia zajęć i kierowania Edukomem przejmuje p. Magdalena Balcarczyk.

Zajęcia indywidualne z dojazdem

Zarówno osobę prowadzącą zajęcia, jak i wszystkie osoby przebywające w domu kursanta obowiązuje rzetelność oraz przestrzeganie wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa.

Zajęcia mogą być prowadzone jeśli uczeń i wszyscy domownicy są zdrowi.

Rodzic lub opiekun dziecka, u którego odbywają się zajęcia jest zobowiązany:

 1. Przygotować odpowiednie miejsce do odbywania się zajęć.
 2. Pomieszczenie przed zajęciami przewietrzyć oraz umożliwić wietrzenie pomieszczenia w czasie zajęć.
 3. Zadbać, aby w czasie zajęć była zachowana bezpieczna odległość między nauczycielem a uczniem.
 4. Nauczyciel ma prawo zdezynfekować miejsce (stół, biurko), gdzie prowadzi zajęcia.
 5. W przypadku stwierdzenia u któregokolwiek z domowników koronawirusa lub kontaktu z osobą zakażoną, a także w przypadku zauważenia złego samopoczucia się wskazującego na możliwość zakażenia zgłosić natychmiast ten fakt dyrektorowi Edukomu i odwołać zajęcia.
 6. Jeśli prowadzący będzie miał obawy, czy uczeń jest na pewno zdrowy umożliwić zmierzenie temperatury. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37,00°C ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć, a zajęcia są płatne zgodnie z obowiązującą stawką.
 7. W przypadku zajęć z dojazdem obowiązują zasady ogólne.
REGULAMIN- covid 19 r. szk. 2020/21
Przewiń do góry